Algemene Voorwaarden

fotos

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities:

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich wenst te voorzien van een of meer diensten van een taxateur of makelaar.
Taxateur: register taxateur van roerende zaken.
Makelaar: register makelaar van roerende zaken, die bemiddeling verleent bij het tot stand komen en sluiten van een overeenkomst met betrekking tot roerende zaken tussen opdrachtgever en derden.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verlening van diensten door een makelaar of taxateur met betrekking tot roerende zaken.
2. Een overeenkomst tussen taxateur of makelaar en opdrachtgever komt tot stand nadat opdrachtgever de opdracht schriftelijk danwel mondeling heeft verleend.
De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de makelaar of taxateur met instemming van opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
3. Een overeenkomst strekkende tot taxatie tussen de makelaar of taxateur en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van de roerende zaak en het uitbrengen van het schriftelijk rapport.
Een overeenkomst tot bemiddeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij bij de opdracht anders wordt bepaald.
4. De makelaar of taxateur berekent voor de verleende diensten het honorarium dat hij met opdrachtgever is overeengekomen, inclusief de BTW.
5. Alle kosten die geen deel uitmaken van het honorarium, maar die verband houden met de uitvoering van de opdracht, zoals reiskosten, onderzoekskosten, etc. kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, te vermeerderen met BTW.
6. In geval van verscheidene opdrachtgevers is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
7. De opdrachtgever heeft de plicht aan de makelaar of taxateur mededelingen te doen, die voor het verlenen van diens diensten van essentieel belang zijn.
In het geval de opdrachtgever informatie achterhoudt of onjuiste informatie verschaft, heeft de makelaar of taxateur het recht het eerder overeengekomen honorarium aan te passen.
8. De makelaar of taxateur is gerechtigd – in overleg met en goedkeuring door de opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen en de kosten door te berekenen aan opdrachtgever.
9. Na de opname van de taxatie en voor het verzenden van het rapport, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar.
Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de door de makelaar of taxateur gestelde termijn nakomt, zal de makelaar of taxateur aan de opdrachtgever rente in rekening brengen, gelijk aan de wettelijke rente, te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
10. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de makelaar of taxateur te zijn verricht, zonder dat de makelaar of taxateur een resultaatsverplichting op zich neemt. De makelaar of taxateur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen in verband met de uitvoering van de opdracht. Behoudens het geval dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid voor de taxateur of makelaar zal in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het ontvangen honorarium. In geen geval is de makelaar of taxateur aansprakelijk voor bedrijfs- gevolg-, vermogens- en/of indirect schade.
11. Op alle verbintenissen tussen makelaar of taxateur en opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht (met uitzondering van de Nederlandse internationaal privaatrechtelijke conflictenrecht regels) van toepassing. Uitdrukkelijk uitgesloten is de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationale koop van roerende zaken.
12. Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen makelaar of taxateur en opdrachtgever gesloten overeenkomt of totstandkoming van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

OPDRACHT TOT TAXATIE

1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een opdracht tot het opnemen en waarderen van voorwerpen (roerende zaken) door de taxateur zomede het uitbrengen van bevindingen aan de opdrachtgever.
2. Tenzij anders is overeengekomen brengt de taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport.
Het rapport bevat de naam van de opdrachtgever, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip,
het doel van de taxatie, de plaats van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmede rekening is gehouden.
3. De taxatie is uitsluitend gedaan voor opdrachtgever. Alleen de opdrachtgever kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een opdracht tot taxatie wordt geacht voor bepaalde tijd door de opdrachtgever te zijn verstrekt.
De opdracht tot taxatie eindigt met de taxatie van de roerende zaak en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.
5. Het taxatierapport wordt pas verstuurd, nadat de betaling van de factuur is ontvangen

PRIVACY BELEID

Wij gebruiken uw gegevens niet voor mailings en geven uw gegevens ook niet door aan derden behoudens op UW uitdrukkelijk verzoek. Alleen uw e-mailadres wordt opgeslagen, de door u verstrekte adresgegevens staan in een papieren boekhouding.
Bij navraag altijd uw dossiernummer vermelden, wij kunnen gezien het bovenstaande niet zoeken op naam of adres. Dat was altijd al zo en is niet veranderd vanwege de huidige wetgeving.
Rapporten en foto’s worden 10 jaar bewaard op nummer.